Kerstins Hemsida


Framtidspartiet i Lekeberg var inbjudna till politikerutfrågning i Hackvad den 26 augusti.
Varje parti skulle tala om inriktning och visioner för Lekebergs kommun
 Varför ett nytt parti?    Varför Framtidspartiet.
Det finns många partier representerade i Kommunfullmäktige i Lekeberg. Räcker inte det?
Nej vi anser inte det, det måste till ett lokalt parti som tar tillvara lokalbefolkningens synpunkter och behov. De etablerade partierna är i dag så styrda av sina moderpartier och de är väldigt fokuserade på storstäder. Det är i storstäderna de flesta väljarna finns.  Därför tror vi att det i framtiden kommer att bli fler lokalpartier som kan arbeta för dem som röstar lokalt/kommunalt. Vi tror också att det i framtiden kommer att bli skilda valdagar för rikspolitik och kommunpolitik.
Vad kan Framtidspartiet arbeta för som övriga partier inte gör?
Vår vision av Lekeberg i framtiden.
Vi ska fortsätta på iden som Lekebergs kommun byggdes upp på. Lyssna på innevånarna, gå dem till mötes så långt det är möjligt. Lekebergs kommun ska bli en unik kommun på så vis att allmänheten , innevånarna, ska få stort utrymme. Vi behöver inte följa andra kommuner, alla är vi olika och har olika förutsättningar.
En skola för alla, är det många som säger men hur förverkliga det? Alla är olika och måste få vara det. Man lär på olika sätt. I framtiden kommer det inte bara vara skolan som utbildar utan fler aktörer kommer att vara aktiva. Det primära är att tidigt få läs- och skrivkunskaper för att kunna vara mottaglig för övrigt lärande. Skolan måste släppa in och öppna upp för företagande, kulturen och bejaka elevers olika intressen för att få bredd och resultat i skolan. Här gäller det att inte vara dumsnål.
För att uppnå god äldreomsorg är det viktigt att lyssna på dem som är i behov av vård . Beslut ska vara förankrade långt ner i leden. Vi kommer att i framtiden se mer behov av servicelägenheter där makar kan fortsätta bo tillsammans men ändå få kvalificerad hjälp hemma. En lägenhet med ett rum som lätt kan göras om till vårdbehövande samt ett rejält badrum.
Aktuella ärenden: T.ex när det gäller  vindkraftspark i Mullhyttan har vi klart uttalat vår ståndpunkt. Det är orimligt att bygga denna planerade industriella maskinpark i Södra Kilsbergen. Det får för många negativa konsekvenser för närboende och besöksnäringen. Vi måste lyssna på innevånarna och ta deras oro på allvar.
Lekebergs kommun  är en jord- skog- och landsbygdskommun och då får politiken inte försvåra för bönderna att bruka sin jord. Jag tänker på projektet ”skydda Svartåns vatten” där ett förslag ligger på att det ska vara en odlingsfri zon på 50 meter från Svartån. Det finns gårdar där 1/3 av marken kan bli obrukbar. Vi måste agera som den landsbygdkommun vi är och vara realistiska. 6-10 meter är en rimligare avgränsning beroende på vilka åtgärder som görs och vad som brukas. Vi måste värna lantbruksnäringen. Företaget Lantbruk går inte att flytta på det ligger där det ligger. För vår kommun tillhör även lantbruket framtiden.
Äldreomsorgen är en annan del som måste få byggas upp underifrån. Det är människorna som behöver vård och deras anhöriga som vet vad de vill ha för omsorg. Bra vård, bra mat och social trygghet.

Ta t.ex.en ev.vindkraftspark i Mullhyttan som har blivit en sådan fråga. Vindkraftsparken kommer att fördärva närmiljön för många av kommunens innevånare och även turismen kommer att bli berörd. Södra Kilsbergen blir ett industriområde som med tiden kan bli avstängt för allmänheten på grund av EU-regler.  Ett industriområde ska vara inhägnat. Vad vindkraftverk som är så stora som planerade kommer att inverka på människor och djur när det gäller buller och lågfrekvent ljud kan ingen i dag säga med säkerhet bara att det påverkar negativt. Vi måste stoppa och säga nej till den eventuella etableringen. Framtidspartiet värnar om människor, djur och natur och kommer inte att släppa frågan.
Vattenskyddsområdet nära Svartån är ett annat problem som ingen tagit på fullt allvar. Lekeberg är en jord- skog- och landsbygdskommun. Det är orimligt att sätta en odlingsfri zon på 50 meter från Svartåns strand där inget jord- eller skogsbruk får utövas som är ett förslag i dag. Det blir stora arealer som går till spillo. En rimligare avgränsning är 6 – 10 meter beroende på vilka åtgärder som görs. Vi måste värna om landsbygsnäringen. Företaget  Lantbruk går inte att flytta.
Alla vet att grundskolan i Lekeberg inte kan ge alla elever fullgod undervisning som räcker till godkänt i alla ämnen, vilket är ett krav från staten. Här måste läggas mer energi och resurser. Det räcker inte med utredningar som säger en sak men som sedan stoppas av ekonomin.  Kulturskolan har en viktig roll i skolan.
Det finns två äldreboenden i kommunen. I sommar har det varit onormalt varmt. På boendena har det varit upp mot 30 grader. Det finns alltid personal där, dygnet runt. De boende har vistas också där dygnet runt, men det finns ingen fungerande luftkylning. I kommunhuset däremot satsar man på luftkylning och bygger för det. Där är det 8 timmars arbetsdag.  Varför glöms alltid unga, sjuka och gamla bort? Det här har framförts av anhöriga. Förmodligen är det andra partier som också hört det.
Vägar, gator  och vägsamfälligheter. Här är det en orättvisa som inte borde finnas. I Fjugesta betalas alla kostnader för snöröjning, sandning, saltning och underhåll av grusgator med skattemedel medan ute på landsbygden där de flesta lekebergsborna bor betalas en mindre del av skattepengar. C:a 16 % av Vägverkets beräkningar på kostnad för underhåll betalas av skattemedel. Vägverket står för 60-80% av kostnaden beroende för belastning och slitage. Detta måste ses över.
Kollektivtrafik ska anpassas till behovet det kan inte se lika ut år från år. Hos oss är det färskvara eftersom folk flyttar och behoven förändras. Strävan måste vara att så många som möjligt kan nyttja kollektivtrafik. Ett alternativ skulle kunna vara kompletteringstrafik.  Här måste man ha dialog med innevånarna innan kommunen går till förhandlingsbordet. Det finns massor för ett lokalt parti att arbeta med och för.
Alla partier utom Vänsterpartiet var med. Folkpartiet var representerat av en politiker från Örebro kommun. Det blev ingen het debatt för de aktiva partierna i kommunen är helt överens i princip alla frågor utom att Miljöparitet har tagit ställning mot vindkraftspark i södra Kilsbergen.
Problemet för Miljöpartiet är att de inte har något stöd från moderpartiet i vindkraftsfrågan. En röst på Miljöpartiet tack vare vindkraftsfrågan gör ingen nytta mot maskinparken. Det är bara Framtidspartiet i Lekeberg som kan agera fullt ut även juridiskt.