Kerstins Hemsida

Exempeltext

Kommunstyrelsemöte, KS, 2013-10-22

Höstens möten handlar mycket om budget 2014.

I september på Kommunfullmäktige antogs budgetramar. På grund av utvecklingsplanen som antogs 2012 blev det väldigt mycket som äskades från nämnder och styrelser inför budgetarbete med ramfördelningar.  Äskanden var c:a 46 miljoner och det fanns i läget då c:a 2,5 miljoner. På grund av förändrade skatteutjämningspengar som kom strax innan KF-mötet fick Lekebergs kommun drygt 13 miljoner till, därför kunde ramarna förändras med hjälp av dessa ”nya” pengar. Utvecklingsplanen är väldigt generös, därav dessa onaturligt stora äskanden. Ett av de finansiella målen som funnits under en lång tid har varit att årsresultatet ska motsvara 1% av de skatter och bidrag som kommunen erhåller årligen. Men för 2014 väljer alliansen att sänka målsättningen till 0% och i stället utöka konto för oförutsett under kommunstyrelsen. Till konto oförutsett kommer det därför att ligga 10,1 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar till oförutsett. Jag är orolig för hur detta konto oförutsett kommer att användas.

Det ska byggas en ny skola i Hidinge/ Lanna, som säkert alla vet om. I handlingarna som vi fick på senaste KS fanns inga kostnader för den nya skolan med men däremot för 2015 och 2016. Min fråga då var, kostar inte skolan i Hidinge/Lanna något under 2014. Nej var svaret. Svaret på den frågan i dag var att kostnaden 2014 tar LEKO, men sedan ska kommunen betala LEKO, alltså det kommer att finnas kostnader under 2014 på den nya skolan. Konstigt vore det ju annars eftersom bygget ska startas endera dagen( 2013). Kontot oförutsett ska finnas för framtida kostnader för skolan och vattenprojektet som det planeras för sades det i dag. Men hur mycket av de medel som finns under oförutsett som är menat för dessa ändamål fick jag inte klarlagt.  Ett visst belopp är bra att det finns som oförutsett. Tidigare har det rört som mellan 500 000-1 500 000 kronor. Jag anser att det är viktigt att det finansiella målet på 1% uppfylls. Pengarna finns men alliansen väljer att lägga pengarna på annat och väljer att inte följa det finansiella målet som Kommunfullmäktige antagit.