Kerstins Hemsida

 Mina synpunkter förmedlade till Lekebergs kommun i augusti -08

 

Fjugesta den 20 augusti 2008

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta samhälle, Fjugesta 27:1 och 27:2, Lekebergs kommun, Örebro län
Synpunkter på ändring av ovanstående plan.

Planändringen har förändrats en del sedan det första förslaget blev redovisat.
De synpunkter som kom in under samrådsskedet är intressanta. Bl.a. att Länsstyrelsen påpekade vikten av att normalt planförfarande skulle tillämpas eftersom planen är av allmänintresse, därför att förändringarna påverkar bebyggelsen och service i centrala Fjugesta, och inte som bygg- och miljönämnden föredrog, enkelt planförfarande, där allmänheten hålls utanför tills planen är antagen.
Det saknas även utredningar avseende risker och säkerhetsavstånd för bensinstationen påpekade Länsstyrelsen och menade att det är nödvändigt att redan i planeringsstadiet utreda dessa för att undvika riskerna så långt som möjligt för omkringliggande verksamheter och bostäder. Det är bra att den handlingen nu finns som bilaga. Analysbeskrivningen, framtagen av Brandskyddet, är en handling på 28 sidor samt 6 sidor om strålningsberäkningar

Synpunkter på ändring av ovanstående detaljplan

Området som är planerat ser snyggt och prydligt ut men jag har en del synpunkter som jag tycker bör beaktas.
Det är bra att det inte blir utfart varken från gatuköket eller bensinstationen på Letstigen. Om det gröna på illustrationsskissen utefter Letstigen och början på Storgatan vid gatuköket är tänkt som buskar är det att föredra staket som vid Colorama, väster om gatukorsningen. Det ser i längden bättre ut än häckar som ofta blir för höga och orensade. Vid Östra Långgatan  bör man också tänka på att korta ner planteringen, stanna vid dieselpumpen med plantering/staket om det ska vara in- och utfart där, bättre sikt.
Gatuköket som det är placerat på skissen ligger allt för nära korsningen i synnerhet om man tänker på den cirkulationsplats som finns på skissen.

En annan tanke är att det enkelriktas vid området. Trafiken leds in från Letsigen , mellan gatuköket och pumparna till både gatukök och bensinstationen, medan utfart sker enligt skiss.
En annan tanke är att placera bensinpumparna väster om butiken i stället för, som det ser ut, att pumparna och huset flyttats söderut för att få utrymmet mot trotoaren/Letstigen. Det verkar trångt för lastbilar att ta sig fram till dieselpumpen därför vore det bra om butiken ligger där den är i dag för att ge utrymme mot söder för stora fordon.

Trafiksituationen
Den inritade cirkulationsplatsen som naggar lite på alla fastigheter runt Storgatan och Letstigen ser väldigt ”trång” ut. Det ser ut att kunna bli en cirkulationsplats med låg förhöjning så större fordon kan köra över den men mindre fordon får köra runt. Är det tänkt så? Trafiksäkerhetsmässigt skulle en cirkulationsplats/fartnedsättande hinder göra större nytta vid korsningen Letsigen/Sannagatan strax väster om den föreslagna platsen. Där är sikten skymd vid ICA Nära. Finns det fartnedsättande hinder där dämpas hastigheten vid nästa korsning, den på skissen.

 

Kerstin Leijonborg Edsberg Frövilund 716 91 Fjugesta  0585-28150, 070-340 53 82