Kerstins Hemsida

 FRAMTIDSPARTIET I LEKEBERG      framtidspartiet.com  

Budget 2018

En realistisk budget som även tycks tilltala Alliansen m.fl. De har mycket av detta med i sina politiska program i år.

Det är ganska tryggt att Lekebergs kommun även i år får ett gott resultat med överskott. Det behöver inte vara lättast att hantera överskott men oftast är det gemytligare än att hantera underskott och börja spara. Men vi ska inte låta oss luras av att allt är frid och fröjd för det. Flera poster är sådant som inte kan förväntas komma varje år. Höge skatteutjämning, kvar finns pengar från Migrationsverket m.m. Att det blir högre skatteintäkter beror på hur man lägger budget, hur många innevånare finns i kommunen som betalar skatt. Lägger man sig i underkant där i budget så blir det ett överskott i slutresultatet.

Alliansen lägger en befolkningsökning på 75 personer vilket de gjort de senaste åren trots att tidigare prognoser legat på i genomsnitt 120 personer, med årets prognos inräknad blir genomsnittet för 2014-17 c:a 140 pers. 2017 förväntas befolkningsökningen på 220-224 pers.

2 milj. har lagts till skolan för kompensation för ökade volymer.

De lägger 3 % som ett resultat under 2018. Kommunfullmäktige har satt som mål 2 %.

Visst det är bra med viss marginal men skattebetalarna ska betala skälig skatt för vad de får för den.

Nämnder och styrelse har inte fått mer att röra sig med förutom skola- barnomsorg som fått för ökade volymer. Förvaltningarna arbetar och försöker få allt att gå ihop.

 

 

Framtidspartiets förslag till budget:

Vi lägger naturligtvis inte en helt ny budget men vi gör vissa förändringar som vi anser vara väsentliga.

Vi räknar på 100 pers. ökning av innevånarantalet, vilket också är lågt mot verkligheten, och lägger ett resultat på 2,5 %. Uppräkningen av antalet innevånare ger c:a 1,5 miljoner och att lägga resultatet på 2,5 % ger drygt 2,2 milj. vilket är 0,5 % högre än KF:s mål.

Då har vi fått loss drygt 3,7 miljoner som vi vill ska fördelas till kommuninnevånarnas fördel.

Sjukfrånvaron är hög, det hjälper inte oss att andra kommuner har liknande problem, och har varit så under de senaste åren. Det är inte acceptabelt att nästan var 10:e arbetstagare är frånvarande från sitt arbete. Det är inte bra för arbetstagaren, inte arbetsplatsen men det kan också visa på att kommunen inte är en bra arbetsgivare. Det hjälper inte med olika utredningar som ska belysa olika saker. Var realistiska och tänk i stället, det är ingen besparing att ha vakanta tjänster obesatta. Tror man det så biter man sig i svansen.

De som jobbar kvar får en högre arbetsbörda, det håller inte i längden. Börja med att besätta vakanta tjänster. Det kostar i början men kan säkert gynna en annan budget i slutändan. Renodla tjänsterna t.ex. i vården låt undersköterskor vara vårdande. Lämna, tvätt, städ och annan beviljad service till yrkesgrupper som är bra på det. Det saknas i dag undersköterskor men det kanske inte fattas med rätt arbetsfördelning. Sådant anser jag måste gå att utreda snabbt inte utredas och utredas och inget händer.

Det handlar inte om individnivå utan det är ett organisationsproblem. Titta på arbetsmiljö, arbetstider (delade turer tar kraft)och löner, arbetsgivaransvaret måste vara tydligt.

De täta chefsbyten som varit i flera år är heller inget friskhetstecken för en kommun som arbetsgivare.

Det blir svårare att få tjänsterna bemannade. Rotationen kan bli en ond cirkel.

Skola- barnomsorg som Alliansen satsat 2 miljoner extra på räcker inte anser vi i Framtidspartiet. Vi hör ofta från personal ända från förskolan och uppåt att de kan se vilka elever som får problem att klara skolan och sina studier. När eleverna går ur skolan säger samma personal jaha det blev precis vad vi trodde för den eleven. Det tycker vi inte är bra att de får rätt. Det är ett larm som ska tas på högsta allvar. Här behöver man tidigt ta tag i dessa problem så de kan säga sådan tur att vi inte fick rätt. Här behöver vi lägga mer pengar till barn i behov av särskilt stöd. Annonserar personalen att någon elev inte får rätt resurser och talar med sin chef som går till sin chef och slutligen Förvaltningschef som går till politikerna, då ska politikerna ta dessa uppgifter på stort allvar. Om utredningar görs på elever i riskzonen tidigt ska hjälpinsatser snarast sättas in vid behov. Det är en förutsättning för eleven att nå godkända resultat, bra för familjen, men också klassen och personalen mår bra och kan arbeta med det som är tänkt i skolsalen.

Annat som behöver läggas medel på är grönområden, park- och lekplatser. De som flyttat in i nya bostadsområden saknar service som brukar följa vi nyanläggningar av bostadssamhällen. De har väntat länge nu. Skötsel och underhåll är eftersatt i hela kommunen mer eller mindre. Kommunen måste också veta vad som ligger på deras ansvar.

Cykelvägar är en viktig del i infrastrukturen. I nya områden ska sådana beredas mark för. Men det är väldigt viktigt att underhålla de som redan finns. Det saknas hårdbeläggning och belysning för cykelvägar som finns men även skötsel runt omkring.

Det är inte bara bra att öka utvecklingen och höja standarden allt måste följas åt så långt som möjligt. Vi menar inte att stoppa utvecklingen men vi måste arbeta för en hållbar utveckling som sker med förstånd och inte med racerfart som går oss över huvudet. Simma lugnt som Ugglan sa i Fablerns värld?

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående fördelar vi 3,7 miljoner extra sålunda:

 

1,5 miljoner för att sänka sjukfrånvaron i kommunen

1,2 miljoner till barn i behov av särskilt stöd

700 000,00 till underhåll, reparationer och service för grönområden, parker, lekplatser som bland annat bidrar till trivsel i de nya och gamla bostadsområdena.

300 000,00 till underhåll av cykelvägar som finns och göra fler cykelvänliga stråk.

 

Detta är en finansierad och realistisk budget. Vi arbetar med pengar som finns, inte tänkta bidrag som kan sökas. De kanske aldrig blir tillgängliga.