Kerstins Hemsida

Vilket dramatiskt Kommunfullmäktigemöte det blev 19 september 2013
Budgetäskande – rambudgetförstärkningar/reduceringar

Så sent som i förra veckan var det oklart om nya skatteutjämningen skulle träda i kraft vid årsskiftet eller inte. Skillnaden var drygt 13,3 miljoner kronor. Alliansen hade i sitt förslag tidigt tagit med den högre summan medan vi i Framtidspartiet inte hade för avsikt att spendera pengar som inte fanns. Det är lite tokigt att handla upp vinsten innan lotten är köpt.

Efter att delårsrapporten 2013 redovisats, som visade på nämndernas  underskott 7,3 miljoner men efter intäkter på knappt 1,6 miljoner skulle årets resultat sluta på – 5,8 miljoner kronor. Vård- och omsorg har aviserat att de behöver 5,8 miljoner för att få budget i balans. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige var att uppmana nämnderna att arbeta för att få budget i balans 2013. Vård- och omsorg har förklarat situationen med att ett enormt högt tryck på verksamheten
gör att det är svårt att hålla budget. De har tidigt begärt tillskott för att kunna driva verksamheten men inte fått gehör, det fanns inget att omfördela.

I stället för att fördela 2,4 miljoner fanns plötsligt 16,3 miljoner. Det blev en helt annan situation, mycket positiv.
Många andra kommuner har problemet att skära i sina verksamheter vi hade redan från början ett till skott på 2,4 miljoner som sedan blev 16,3 miljoner.

Vi i  Framtidspartiet lade ett förslag på budgetramförstärkning/reducering som skulle ge:
Vård- och omsorg  7,0 miljoner
Kultur och utbildning 4,0 miljoner
Reducera Kommunstyrelsens budget med 800 000,00
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett 6,112. 
Totalt 16,312 miljoner kronor

Alliansens förslag:
Vård- och omsorg 5, 9 miljoner
Kultur- och bildning 4,0 miljoner
Reducera Kommunstyrelsens budget med 400 000,00 och
Till Kommunstyrelsens anslag för oförutsett 6, 812 miljoner
Totalt 16,312 miljoner

Till vår glädje anslöt sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sig till vårt förslag, de hade inte lagt fram något eget ramförslag. Däremot Alliansen stod fast vid sitt förslag..
Efter votering som utföll med 16 röster för vardera förslagen blev det Alliansförslaget som blir det som kommer att gälla i kommunen. Ordföranderösten blev den som avgjorde. Trots allt var det en seger för Framtidspartiet som har 3 mandat i fullmäktige.

Det är lite intressant att ordf. i Vård- och omsorg röstade bort 1,1 miljoner till rambudget och hellre lade dessa pengar i bl.a.oförutsett. Då kan man anta att om Kommunstyreklsen ställt högre krav på budget i balans i tidigt skede hade nämnden klarat sig inom budget, eller vad?

Nu kommer nämnden att få 5,9 miljoner 2014. Det är 100 000,00 mer än vad underskottet i år beräknas bli. Med Framtidspartiets förslag på 7 miljoner har de haft större arbetsro 2014 och utforma verksamheten i lugn och ro. Om de under 2014 kommer att behöva tillskott är det svårt att tillmötesgå något sådan efter detta möte. Men det blir tufft får Vård- och omsorg för trycket på vård och omsorg kommer att öka med Lekebergs kommuns allt äldre befolkning.