Kerstins Hemsida

 

Framtidspartiet lade en motion i Kommunfullmäktige 2014 som handlade om att göra väg 204 mer säker genom att sätta upp stoppskyltar i stället för väjningsplikt vid några vägkorsningar som varit mycket olycksdrabbade under åren. På andra liknande olycksdrabbade vägar  där stoppskyltar satts upp har färre olyckor skett. Vi ville att komunen skulle ta kontakt med aktuell väghållare för att tillsammans se över behovet att ändra skyltning från väjningsplikt till stoppskylt vid utsatta korsningar.

2014-11-20 kom ett yttrande till Kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning. Framtidspartiet föreslår i en motion inkommen den13 juni 2014 en förändring av skyltning vid utfarten mot 204. Stopplikt föreslås ersätta väjningsplikt som råder vid utfarten i dag, detta i syfte att minska trafikolyckor. En förändring av vägskyltning har enligt motionärerna haft positiva effekter i liknande fall och menar att det är en bra åtgärd för att öka trafiksäkerheten. Förslag till beslut Antar förslag till yttrande. Anser därmed att motionen är besvarad.

Nu var det inte bara en utfart det gällde som står i yttrandet utan flera korsningar mellan Lanna och Dormen.

Under lång tid hände inget mer med motionen. Men en gång frågade jag vid ett kommunstyrelsemöte om man pratat med aktuell väghållare. Svar: Trafikverket håller på att titta på väg 204 och de kanske ska göra en 2-1 väg i framtiden så utredning skulle avvaktas. (Det kanske aldrig blir av eller annars väldigt långt in i famtiden  att en sådan väg skulle byggas så svaret var inte så engagerat).

Det hände inget så våren 2017 ställde jag samma fråga igen. Då blev svaret från ordförande att hon skulle träffa Trafikverket dagen därpå och ta med sig frågan. Det lät ju finemang. Det har ändock bara gått 3 år.

25 september -17 ilsknade en partikamrat till och tänkte ta reda på vad som hänt och skulle kunna hända. Han ringde Trafikverket för att höra om frågan aktualiserats av Lekebergs kommun. Personen på Trafikverket ville få in underlagen som fanns i frågan. 26 september mailades motionen, svaret som KF lämnat samt att det omtalades att ordf. i KS skulle ta med sig" ärendet vid träff med Trafikverket under våren-17.  Trafikverket hade inte haft någon kontakt med kommunen i fråga. De letade i sina "arkiv" men icke. Svaret blev i stället att det inte var Trafikverket som handhade sådana ärenden men att de skickat allt material till Länsstyrelsen som arbetar med dessa frågor.

4 oktober -17 kom ett mail från Länsstyrelsen där de bekräftade att de tagit emot ansökan om  lokala trafikföreskrifter om stopplikt. Ärendet hade fått ett diarienummer. De ville även få in en karta med markeringar för vilka korsningar som gällde. Det fick de omgående av partikamraten.

Till KS arbetsutskott, som har delegation att svara på vissa remisser, kom remiss från Länsstyrelsen angående Lokala trafikföreskrifter som Lekebergs kommun skull få lämna remissvar på. Den 8/11 2017 lämnades följande svar:

Med anledninga av Länsstyrelsens remiss och ansökarens önskemål om förändrade lokala trafikföreskrifter önskar Lekebergs kommun yttra sig i frågan.

Remissvar: Lekebergs kommun har under en  längre tid aktivt arbetat för att få till en utveckling av väg 204, och anslutande vägar, med syfte att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet. Detta har bland annat resulterat i att Trafikverket, som är vägansvarig myndighet, genomför en Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, avseende väg 204. längs sträckan Fjugesta - E18. I ÅVS-arbetet har en mängd aktörer deltagit och Lekebergs kommun har varit drivande genom att föra fram kommunens synpunkter och förslag rörande ökad trafiksäkerhet, bland annat med betoning på utmaningarna i anslutning till nuvarande vägkorsningar och dess utformning.

Kommunen utgår i från att resultatet av genomförd ÅVS kommer att resultera i att Trafikverket genomför en mängd åtgärder för att utveckla väg 204, inte minst för att öka trafiksäkerheten i korsningar.

I väntan på att mer omfattande åtgärder vidtas  längs väg 204 anser Lekebergs kommun att det inskickade förslaget om Lokala trafikföreskrifter genom stoppförbud i de aktuella korsningarna är en lämplig åtgärd att bifalla.

Det är det här som är så tröttsamt. KS ordf tar med sig ärenden men hon lämnar dem aldrig vidare, ryggsäcken måste vid det här laget vara överfull. Varken Trafikverket eller Länsstyrelsen har hört en stavelse om detta. Att Lekebergs kommun aktivt arbetat för att förbättra säkerheten av väg 204 är bara bullshit. De vill i stället få ut mer trafik på den redan överbelastade vägen genom att tvinga fram en väg från Hidinge-Lanna ut på väg 204 vid Haga, trots kraftigt motstånd från flera berörda markägare, i stället för att leda trafiken mot gamla E18, som i dag heter något annat. De vill också att mer trafik ska ledas förbi skolorna och förskolorna. Så inte har eller kommer kommunen att arbeta för en mer trafiksäker väg 204.