Kerstins Hemsida

Medborgarförslag 2

Det är många av oss kommuninnevånare som är bosatta utanför våra tätorter i kommunen, drygt hälften. Vi transporterar oss på vägar som oftast drivs av vägsamfälligheter när vi ska till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Vägsamfälligheterna får statliga och kommunala bidragför att kunna underhålla vägarna på ett bra sätt. Vägverket gör bedömningarna vad det kan kosta att utföra ett underhåll på ett bra sätt. Staten betalar 60 - 80% av den beräknade kostnaden och resten får vägsamfälligheten stå för om inte kommunen skjuter till medel.

Tidigare bidrog kommunen med resterande upp till 100% men för några år sedan började det kommunala bidraget krympa och var på en mycket låg nivå under några år men har nu kommit upp till 15%.

Dessa medel räcker inte att hålla god standard på vägarna utan det sker årliga utdebiteringar för dem som bor utefter vägarna. Många av vägarna är genomfartsleder så det är inte bara "lokalbefolkningen" som sliter på vägen. Skolbussar, Länsbussar och lastbilstransporter är exempel på trafik som ökar och sliter hårt på vägen. Därför går det åt andra maskiner i dag för att underhålla vägrna. Det räcker inte med bara en traktor och en vägsladd utan man måste ta hjälp av vägskrapor ibland. Grusning, snöplogning och sandning är sådant som många föreningar måste leja arbetskraft och maskiner för. Det kostar mer än när föreningarna själva kunde utföra allt arbete. Annat som också måste utföras är att hålla diken fria från växtlighet, underhåll av vägtrummor och broar och uppsättning av kantmarkeringskäppar under vinterhalvåret m.m.

De som bor i tätorterna har inga kostnader för sina gator. Det betalas via skattemedel för underhåll, snöplogning, sandning och beläggning på gaorna. Därför anser vi att det är rimligt att kommunens bidrag ökar så vägsamfälligheterna får full täckning utifrån vägverkets kostnadsberäkning. Vägsamfälligheterna får ändå lägga ner mycket idieellt arbete för att hålla god standard på grusvägarna.

Vi vill

att

kommunen ser över bidragsformerna för vägsamfälligheterna och arbetar mot att vägsamfälligheterna får full täckning utifrån Vägverkets kostnadsberäkning

och

att

man avsätter medel som föreningarna kan söka bidrag ur för att göra större kostsamma arbeten som brounderhåll/förstärkningar och liknande säkerhetshöjande förbättringar.

 

Kerstin Leijonborg                             Cecilia Eklund