Kerstins Hemsida

Exempeltext

Det har varit stillestånd på denna sida alltför länge. Nu ska jag råda bot för det. Jag slutade med en budgetdebatt i Kommunfullmäktige 2013 och nu fortsätter det 2015 och en bit in på 2016 med budgetdebatt.

På sensommaren 2015 blev jag uppringd av ordf. i kommunfullmäktige (KF) beredningsgrupp. Hon bjöd hem mig på en kopp kaffe för hon hade en del frågor hon ville diskutera med mig.

De styrande i kommunen ville förlägga KF-möten från Linden till en lokal som skulle vara mer tidsenlig, främst tekniskt sett. Kruxet var att det har varit KF:s möten i den tänkta lokalen vid två tidigare tillfällen och båda gångerna har jag fått bryta och lämnat mötet. Jag ska inte gå in närmare på varför jag inte kan vistas i lokalen men eftersom de frågar mig så vet de naturligtvis om problemet.

Ordf. hade fått i uppgift av sin grupp att kontakta mig om besvären kvarstod. Ja, de har inte förändrats så jag förklarade att väljer den möteslokalen kan inte jag vara med. Ni stänger mig ute från KF där jag är personligt invald. Ordf. och jag hade ett bra och intressant möte och diskuterade frågor rörande KF i allmänhet. När jag skulle gå frågade jag hur kommer det att bli? Det får vi se var svaret.

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp fick aldrig reda på att vi träffats så ordf. bestämde själv att mötet skulle förläggas i den lokal jag inte kan vistas i.

Jag missar ogärna ett fullmäktige varken som invald politiker eller som  kommuninnevånare men i det här fallet fick jag ofrivilligt avstå från fullmäktigemötet som innehöll budget för 2016 och plan för 2017 0ch 2018.

Det är i sig inte en katastrof, vi är fler i partiet som med fördel kan representera vårt parti i budgetfrågor, även om det är mitt skötebarn.

Jag hade i min enfald tänkt att begära ut en ljudupptagning från KF:s möte, och gjorde det också. Men se det gick inte. Tyvärr hade ”någon” glömt att beställa att spela in mötet, trots att mötet hölls i en lokal med all tänkbar teknisk utrustning, vilket var motivet för att flytta mötet. Den ”undermåliga lokalen” som fullmäktige tidigare under 20 år varit i har alltid ljudupptagning fungerat.

Budgetmötet i Kommunfullmäktige 2015 blev nog inte som de styrande hade önskat. Det blev flera yrkanden från flera partier, däribland från oss, Framtidspartiet i Lekeberg.

Vi yrkade på att Vård- och omsorgs budgetram skulle förstärkas med 1 miljon kronor och nämnden skulle själva få besluta var pengarna skulle göra mest nytta. Pengarna skulle flyttas från Kommunstyrelsens konto för oförutset, en sänkning från 2,5 miljoner kronor till 1,5 miljoner samt yrkade vi på avslag för plan 2017 och 2018. Där hade de styrande partierna lagt stora underskott. 11.7 miljoner respektive 49,5 miljoner + att man kan räkna ytterligare – 4 miljoner för vardera åren eftersom Kommunfullmäktiges ekonomiska mål är att resultatet ska uppgå till 1 % vilket rör sig om 4 miljoner kronor. Det målet är budgeterat i 2016 års budget.

De styrande redovisade ingen plan hur de skulle komma tillrätta med underskotten och få 2017 och 2018 i balans.

Ska det bli verksamhetsneddragningar eller skatte höjningar upp mot 7 kr? eller lite av varje?

Jag tror att det ligger i kommuninnevånarnas intresse, inte minst de som tänkt bli nya kommuninnevånare i Lekebergs kommun, Vad kommer att gälla?

När vi läste protokollet som innehöll beslut om budget 2016 och plan för 2017 och 2018var det väldigt märkligt. De yrkanden som fanns, de var ett flertal, ställdes aldrig mot varandra så det gick inte att rösta på dessa om man skulle rösta på sitt eget förslag. Yrkanden prövades aldrig.

Vårt parti och Socialdemokraterna har genom en skrivelse överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Den proceduren är igång och vi för vänta och se vilket beslut Förvaltningsrätten kommer att delge oss.

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

är det organ som kommuner och landsting kan bolla frågor med, även ta hjälp av vid utredningar m.m.  Även vi politiker har den möjligheten. Jag har haft kontakt med ett flertal av personal i SKL för att diskutera detta fenomen med ”orealistiska underskott”, SKL:s kommentar, som vår kommun har att arbeta med framöver.

Kan man minska verksamheter i den storleksordningen? Nej, det hjälper inte ens att ta bort all icke lagstyrd verksamhet. Går det att höja kommunalskatten med runt 7 kronor? Nej, det är inte rimligt. Kan man göra en variant med lite av varje. Ja, men inte realistiskt. Det som behövs är att inte göra framtida satsningar som troligen ligger i de stora underskotten utan att fundera på vad kan vi åstadkomma nu och vad kan vänta?

Man måste först bestämma vad är vision och vad är en arbetsplan.

Visionen är den på 5 eller kanske 10 år eller längre? och kommer hela visionen bli veklighet.?

Målet måste vara att visionen så småningom blir verklighet men det går inte att genomföra på ett eller två år.

Medel - kommunalskatt och bidrag

Mål – vart vill vi nå, vad ska det satsas på, vad räcker medlen till?

Resultat – vad blir resultatet mellan mål och medel?

Förhoppningsvis bra verksamhet, bra infrastruktur, bra arbetsmarknad bland annat och att de finansiella målen som Kommunfullmäktige beslutat tas på allvar och ses som ett starkt skäl att fundera både en och två gånger innan man beslutar om hur pengarna ska fördelas.