Kerstins Hemsida

Kommunfullmäktige 22 september 2011.

KF har beslutat att KF-ordf. har rätt att bestämma var KF-möten ska äga rum. Vi i Framtidspartiet tycker det är onödigt att hyra lokal externt när det finns kommunala lokaler som fungerar. Det blir en extra kostnad för KF men det kanske räknas som en demokratifråga att cirkulera i kommunens olika orter. I september förlades KF-mötet i Edsbergs Bygdegård. Det är andra gången sedan kommunen bildads 1995 som KF-mötet förlagts till bygdegården.

Budgetramarna var mötets stora fråga. Alliansen hade ett ramförslag och S och V hade ett motförslag. S och V hade bl.a. plockat bort vårdnadsbidraget och fört dessa pengar till bättre mat och att behålla värdinnor i vården. Vi FL kunde inte acceptera något av förslagen utan lade ett eget förslag. Vi ville att det skulle vara ramar och inte detaljbudget som det skulle beslutas om.

I KS försökte jag få lägga fram min åsikt om hur ramarna bör arbetas fram men det var föga intressant. Men när det började gå upp för ordf. vad jag sade påstod han sig tycka precis som mig men det kommer att ta tio år att genomföra påstod han. Då lade jag ner och informerade KS om att jag inte skulle delta i beslutet i KS men kommer tillbaka i ärendet i KF.

I KF förklarade jag att tillvägagångssättet att föreslå ramar går till bakochfram enligt mitt sätt att se på saken. Jag anser att kommunens mål ska styra ramförslaget. Det ska tydligt visas i ramarna vart kommunen är på väg. Här är det tvärtom. Alliansen ber nämnder och styrelse att äska medel till sina verksamheter. I år var äskanden dubbelt så stora som det fanns medel till, alltså det gäller att passa på. Sedan sitter KS- arbetsutskott och plockar ut de äskande de tycker är bra och stryker övriga för att hamna rätt ekonomiskt. Jag anser det vara KS uppgift att lägga ett ramförslag utifrån kommunens satta mål. När dessa ramar är fastställda får nämnder och styrelser arbeta fram en budget, som de sedan ska hålla, och presentera för KS som sedan beslutas i KF. I detta läge är det också viktigt att ta ställning till skattesatsen. Det är i detta skede när man vet de ekonomiska förutsättningarna som skattesatsen kan fastställas. I Alliansens ramförslag kan man inte utläsa att man tycker att skolan är viktigast trots att man högljutt deklarerar att Lekebergs skolor ska bli landets bästa. Vård och omsorg har fått bra betyg i rankingar att det bedrivs väldigt bra vård här det måste underhållas för att bibehållas. Det Alliansen satsar mest på är att utveckla Lanna/Hidinge området för inflyttning men man glömmer att när det flyttar in barnfamiljer måste den kommunala skolan förstärkas för att inte tappa i kompetens och utveckling. I Hidinge skola finns i år ingen 6:e klass. Det beror förmodligen inte på att det inte finns barn i den åldersgruppen, nej de har valt att gå i skolor i annan kommun, Örebro. Kollektivtrafiken mellan Lanna/Örebro fungerar riktigt bra så det är inte svårt att ta sig till Örebros skolor. Det som är problemet för vår kommun är att vi får betala avgift per elev som studerar i annan kommun.

I FL:s program har vi satt demokratifrågor, skola , vård och omsorg och kommunikationer som viktiga att satsa på. Det ska klart framgå i det ramförslag som vi lägger fram.

Det finns 15,3 miljoner att fördela. Förväntade löneökningar beräknas till 4,3 miljoner och 1 miljon satsas på lönestrukturförändringar, då återstår c:a 10 miljoner.

FL:S förslag på ramfördelning                                Alliansens förslag på ramfördelning

KS ökar med 3210 tkr till 62 170,00 tkr             ökning  5704 tkr       KS allt utom KUB o VoN

KUB ökar med 4997 tkr till 160 990 tkr              ökning 2943 tkr

VoN ökar med 1060 tkr till 94 990 tkr                ökning 554 tkr           

VA ökar med 727 tkr till 1200 tkr                         ökning 793 tkr VA ska självfinansieras

Totalt inkl löner 15 294 tkr

Det är nu det är dags att diskutera detaljer men i ärendet till KF i dag finns detaljer som Bergaskogens naturvårdsområde 20 000 kr förändringar av antal förskoleplatser 12 000 kr, det blir bara patetiskt. Liksom gynnar en spontanidrottsplats lärandet eller vilka för och nackdelar har kulturskolans vara eller inte vara. Det är inget godisregn som ska falla i KF.

De ramar som beslutas ska lägga grund för den ekonomiska planen 2013 och 2014.

Jag hoppas att till nästa år kommer frågorna att tas i en annan ordning.

Ramar som speglar målen i kommunen framarbetade av KS –skattesatsen i förhållande till den ekonomiska planen -detaljplan från nämnder och styrelse och -detaljplan och budget för de två nästkommande åren.

Nämnderna och styrelsen och dess chefer ska hålla budget och känna ansvar för den detaljbudget de arbetat fram. Under året ska täta kontakter hållas med KS angående ekonomi och verksamhet för att alla ska känna delaktighet och ansvar för Lekebergs kommun.

Alliansens budgetramar fastställdes, S och V reserverade sig för eget förslag liksom FL reserverade sig för sitt förslag.

Både C och M tyckte det fanns substans i FL:s förslag på tillvägagångssätt och att förändringar på något sätt kan ske i framtiden. Men i år var de inte mogna. C hade känslan av att uttrycket "det går allri" är djupt förankrat i trakten och de har tydligen behov av att uppfylla det.

 

Liten men ändå stor

Framtidspartiet i Lekeberg (FL) hade lagt en motion avseende Vägsamfälligheter/kommunens gator. Den handlade om att man skulle se över bidragsdelen så alla kommuninnevånare ska kunna färdas på vägar och gator till lika kostnader. I tätorterna sköter kommunen underhåll av gatorna vilket betalas av skattemedel medan de som bor utefter vägsamfälligheter får betala viss del själva. Staten beräknar vad det ska kosta att underhålla vägarna och ger utifrån det ett bidrag på mellan 60 – 80% av kostnaden till samfälligheterna, kommunen skjuter till 15% och resten för medlemmarna i föreningen betala. Ett krav från staten är att vägsamfälligheterna håller vägen i det skick som staten kräver annars kan bidraget förloras, så det är inte godtyckligt hur underhållet sker. I KS fick FL avslag på motionen. Jag sitter i KS och yrkade på att den minst skulle anses besvaras. Vid avslag är ärendet utagerat från agendan men om den besvaras kan den tas upp och arbetas med vid t.ex. budgetarbetet. Ingen av de andra partierna gick på min linje. På KF nu i september däremot lyssnade övriga politiker på mina argument och när beslut skulle fattas blev motionen besvarad vilket jag föreslagit på KS. I KF har FL 3 mandat av 35 och vi fick med övriga på vår linje då känner man sig ödmjuk och tycker livet som politiker trots allt är ganska trevligt och givande ibland.

( Jag måste erkänna att jag var lite okoncentrerad när beslutet fattades. Jag missade att motionen blev besvarad. Jag hade inga förhoppningar om det, så jag hojtade votering eftersom jag hade hört mummel på båda förslagen. Jag ville se vilka som var med på vår linje. Ordf. frågade om jag verkligen ville ha votering när jag fått som jag ville. Ibland är man lite för het. Men lite får man bjuda på.)

(Tro om det blir som förra gången vår motion blev avslagen i KS men besvarad i KF. Två veckor senare hade ärendet i motionen verkställts Då gällde det att anlägga en plats för trädgårdsavfall.)

Resepolicy

I KS hade FL synpunkter på resepolicyn, den var för mycket pekpinne. Man tyckte att hade man under en mil till arbetet så bör man cykla om man inte kan åka kollektivt. Chefen skulle ha ansvar för att policyn efterlevs. I KS ville vi få bort det kravet under punkten resor till och från arbetet. Inget gehör. Ärendet hamnade i KF i april. Då fick vi medhåll av S och V och det begärdes återremiss på ärendet vilket skulle genomföras. Det skulle utredas igen. Nu i september var det åter i KF, omarbetat i KS. Handlingen var som tidigare men under rubriken "Resor till och från arbetet" hade vi fått igenom vårt krav. Det står i stället att det rekommenderas i första hand kollektivtrafik eller vid kortare sträckor cykel. Beslutet ändrades som FL från början önskade.