Kerstins Hemsida

Jag ställde en interpellation till ordf. i Kultur- och bildningsnämnden på Kommunfullmäktige 25 september 2017. Jag ställde ett flertal frågor och fick ett svar med mycket text men få svar på frågorna. Bedöm själv

 

 
Interpellation till ordförande i Kultur- och bildningsnämnden i Lekebergs kommun

Undertecknad ställer interpellation angående skolskjutsverksamheten i Lekebergs kommun. Vad är det som gjort att inte skolskjutsarna fungerat när höstterminen började i augusti?

Kultur-och bildningsnämnden som ansvarar för skolskjutsarna i kommunen har 2016 beslutat att överföra administration av skolskjutsar och upphandling om densamma till Region Örebro län från och med höstterminen 2017.
Kommunen har ansvaret för att eleverna som är berättigade till skolskjuts får det i anslutning till hemmet, till skolan där den bedrivs och tillbaka hem igen efter avslutad skoldag.
Resultatet blev nog inte som någon i nämnden förväntade sig.
När höstterminen startade i augusti hade inte alla vårdnadshavare fått tidtabeller vilket de borde haft senast 30 juni-17. Resorna blev långa, för en del 1,5 timma på morgonen och lika dant på eftermiddagen. Somliga fick inte ens hemresa från skolan till hemmet, vilket är ett kvarstående problem. Föräldrar, mor- och farföräldrar och grannar får rycka in och skjutsa så barnen kommer till skolan och hem på eftermiddagen. Det kan bli mycket trafik vid skolorna vilket inte är säkert och tryggt.
De yngre barnen som kommer tidigt till skolan, upp till 50 minuter, måste stå ute till dess att skolan börjar. Likaså är det på eftermiddagen efter avslutad skoldag.
Avtal är skrivna och uppdraget utfört av Länstrafiken men många frågetecken kvarstår. Avtalet är på 5 år.
Det är svårt att förstå syftet med de ändrade skolskjutsarna som tidigare under många år fungerat tryggt och säkert.

-Vilket var syftet med en förändrad skolskjutshantering?
- Hur gick funderingarna när beslut togs att lämna över uppdraget till Länstrafiken/Region Örebro län?
-Finns det tillgängliga konsekvensbeskrivningar på för- och nackdelar som visar att beslutet är genomtänkt
- Har barnkonventionen beaktats?
- Var det tänkt som en besparing? Hur ser ekonomidelen ut?
-Har nämnden, som är ansvarig för skolskjutsarna, gjort uppföljningar under tiden? I så fall hur?
-Har det blivit minskad sårbarhet?
-Har kvaliteten ökat?
-Har servicen till föräldrarna ökat?
-Har det underlättat för personalen i kommunen?
Med facit i hand blev det så spännande som Du tyckte det skulle bli när Ni gav uppdraget till Länstrafiken att ta över administration och upphandling av skolskjutsarna i Lekeberg.
Vad tycker Du som ordförande i nämnden att Du har för ansvar och vad tänker DU ta för ansvar.

Frågan är: hur kommer ärendet att hanteras av nämnden resten av året och följande år?


Framtidspartiet i Lekeberg


……………………………………
Kerstin Leijonborg

ubrik

Svar på interpellation angående skolskjutsverksamheten från Framtidspartiet i Lekeberg.

Kommunen hade behov av upphandling av skolskjuts inför läsåret 20147/2018.

Tecknandet av avtalet för skolskjutsadministration med Länstrafiken, Region Örebro län avsåg att göra det mindre sårbart och få hjälp med upphandling, bättre underlag bl.a genom tekniska hjälpmedel, tillgång till mer samlad kompetens och erfarenhet samt ge ökad service. Focus för Kultur- och bildningsnämnden låg helt i linje med förvaltningens förslag till beslut på minskad sårbarhet, ökad kvalitet, bättre underlag, ökad service till föräldrarna och på sikt förmodligen vara ett ekonomiskt gynnsamt alternativ.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade 2016-01-26 att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om köp av tjänst avseende skolskjutsadministration efter inhämtande av kompletterande information, Avtalet omfattar:

-planering av skolskjuts

-upphandling

-daglig verksamhetskontakt med upphandlat  trfikföretag och kontakter med skola, särskola samt föräldrar.

Vid den tidpunkten och utifrån dialogen som fördes med Länstrafiken bedömdes det att inte ha några negativa effekter för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration.

Upphandlingen resulterade i att Lindbergs buss fortsatt kör de specifika skolskjutsarna i Lekebergs kommun. Länstrafiken planerar elevernas skolskjuts i enlighet med kommunens skolskjutsregler, vilka antogs av en enig kultur- och bildningsnämnd 2016-01-26.Vid formande av förfrågningsunderlaget i samband med upphandlingen gav kommunen ex. lista med beviljade elever under det pågående läsåret, kartor med skolskjutsturerna inritade samt uppgif om budgetram på 6,5 miljoner. Det innebär ingen budgetförändring.

Det har nu visat sig att Region Örebro län/Länstrafiken inte levererar vad som avsågs i detta avtal. I efterhand har det framkommit uppgifter att de inte behöver följa de av kultur-och bildningsnämndens fastställda reglerna där det bland annat regleras kring restider, bälten och ansvar. Därför kallade jag nämnden till extra sammanträde 2017-08-03.

Vid detta sammanträde fick förvaltningen uppdragt att återkomma med konsekvensbeskrivningar utifrån tre möjliga alternativ utifrån de nya uppgifterna som tidigare inte presenterats nämnden.

Vid en träff i slutet av v26 har det uppgivits till ledamöterna i Kultur- och bidningsnämndens arbetsutkott att 15 barn ytterligare skulle åka linjetrafik från och med höstterminen 2017, något som senare visade sig vara 71 st. Här har man alltså från Länstrafiken som det i efterhand visat sig att inte lämnat korrekta uppgifter till kommunen.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-08-30 om ytterligare förtydliganden i text gällande de regler som antogs 2016-01-26 samt att då beslut även togs utifrån de nya uppgifterna som presenterats att om barn åkte med linjetrafik så gäller inte de av kultur- och bildningsnämnden fastställda regler om skolskjuts. Detta beslut skedde i full politisk enighet i nämnden. Nämnden beslutade samtidigt även detta utifrån mitt yrkande på att omförhandling ska inledas med Länstrafiken enligt punkt 12 i avtalet.

Kultur- och bildningsnämnden fattde 2017-09-25 följande beslut att i omförhandlingen med Region Örebro län, Länstrafiken hävda.

-att en utfasning av avtallet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter genomförd planering

-att Region Örebro län, Länstrafiken kvarstår avtalet med Lindbergs Buss AB

-att vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till skolskjutsreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling.

Jag anser att jag utifrån ovanstående tagit mitt ansvar som ordförande samt kontinuerligt hållit nämndens ledamöter informerade under den pågående processn. Samt att såväl jag som nämnden tagit ansvar genom dagens beslut för såväl resten av året som följande år.

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen

Ordförande kultur- och bildningsnämnden