Kerstins Hemsida

MOTION  2011-11-21


Till Kommunfullmäktige i Lekeberg

 

Budgethanteringen i Lekebergs kommun

Vi i Framtidspartiet anser att budgethanteringen i kommunen görs på ett något bakvänt sätt.
Alliansen begär av nämnder och styrelser att lägga fram önskemål om vilka investeringar och driftspengar som de vill ha till nästa verksamhetsår, en önskelista. Sedan går Alliansen  igenom önskemålen och stryker och beviljar och ur det lägger de en rambudget. Beräkningar som  Alliansen, med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, tar fram är  prognoser vad skatteintäkter och avgifter kan ge och därifrån läggs budgetramar. Därefter får nämnder och styrelser lägga sin driftbudget. Alla beslut fattas i Kommunfullmäktige. Sist av allt fastställer man skattesatsen.
Vi tycker att det bör arbetas fram andra metoder för att lägga budgetramar för styrelser och nämnder. Kommunstyrelsens arbete måste bygga på vilka mål Kommunfullmäktige har fastställt, i dag är det utvecklingsplanen som är lika med målen.  Av dessa mål ska beräkningar göras för att presentera en trovärdig ramfördelning. Här måste också skattesatsen vara en del av arbetet. Frågan om kommunen klarar den verksamhet man vill bedriva med befintliga beräknade skatteintäckter och avgifter eller om skattesatsen är för hög.
Därefter får nämnder och styrelser lägga sin internbudget tillsammans med en konsekvensbeskrivning och presentera den för Kommunstyrelsen som efter beslut föreslår Kommunfullmäktige anta framlagd budget.

 

Med hänvisning till ovanstående vill Framtidspartiet i Lekeberg

att budgethanteringen i framtiden omarbetas och att arbetsordningen förslagsvis kan göras i enlighet med ovanstående för att kunna lägga fram en budget som visar att målen är de som styr ramtilldelning och budgetarbetet.

 

För Framtidspartiet i Lekeberg


……………………………………….
Kerstin Leijonborg


………………………………………..
Johnolov Ohlsson


………………………………………...
Olle Leijonborg