Kerstins Hemsida

Politik

POLITIK

Vad är politik?

För mig är det livet i vardagen. Allt vi gör och lever i påverkas av politik. Infrastruktur, kommunikationer, gator, vägar, transporter, skola - utbildning, , barnomsorg, vård av olika slag, allt påverkas av politik. I ett demokratiskt land som vårt har medborgaren stort inflytande på politiken om man tar den rättigheten tillvara. Ett smidigt sätt är att kontakta de folkvalda politierna och få dem att föra medborgarens talan. Politikerna är och ska vara medborgarens förlängda arm.

I en liten kommun känner säkert varje innevånare minst en politiker. Det är inte jämt det fungerar ändå men då finns rätten för den enskilde medborgaren att framföra sina åsikter och synpunkter i kommunfullmäktige genom att lägga medborgarförslag.

Politikernas roll

Som jag sagt tidigare är politikerna medborgarens förlängda arm. De har fått förtroendet i demokrtiska val att föra folkets talan. Tjänstemännen är politikernas "utförare". Det är politikerna som ska lägga förslag, idéer om visioner och utveckling. Tjänstemännen ska besitta kunskapen om huruvida förslagen följer lagar och förordningar,kommunallagen och socialtjänstlagen,  att det är genomförbart. De ska även ta fram kostnadsförslag, konsekvensbeskrivningar och ta fram underlag som politikerna kan ta ställning till.

Tyvärr blir det inte alltid som det är tänkt. Ofta blandas rollerna ihop. Politiker blir gärna tjänstemän och tvärtom. Det är lätt för politikerna att glömma vem de arbetar för. Kontakten med verksamheter, personal och inte minst medborgarna är den största uppgiften för politiker. Om politikerna känner att deras samarbete inbördes är gott glöms medborgaren lätt bort. Det är också viktigt för en politiker att våga stå för olika fattade beslut även om de är obekväma. Ett visst mått av civilkurage måste finnas för att trovärdigheten ska behållas.