Kerstins Hemsida

Återvinningsstationen i Lanna är en tragisk följetong. Framtidspartiet skrev en motion om att stationen måste bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med tanke på miljö och trafiksäkerhet. Den besvarades 11 juni 2018 i Kommunfullmäktige, Dnr. KS 17-257, med att det ligger på Förpackning-och tidningsinsamling, FTI, att ordna detta. De kommer troligen att rusta upp befintlig plats. Ett annat alternativ om att fråga privatpersoner om markupplåtelse skulle bli för dyrt informerades om av KS ordf. på kommunstyrelsen när ärendet hanterades där. Något pris kunde inte preciseras, det var FTI som skulle hantera det. Den privatperson som kontaktats kunde upplåta mark och det alternativet kunde då bli i anslutning till platsen för trädgårdsavfall. Kostnaden för detta alternativ har aldrig diskuterats med markägaren. Det krav som markägaren ställde var att det skulle vara inhägnat område och belysning. De som lämnar/hämtar sopor vid stationen i Lanna i dag tycker att det är trafikfarligt att backa upp på huvudleden, det går inte att åka in från ett håll och ut på ett annat.  Fler sophämtningstillfällen och extra tid för städning på stationen har fått tillsättas för att kärlen inte räcker till. Det verkar som att kommunen är ovillig att hjälpa till att ordna en säker plats för återvinningsstationen men att alla ska sopsortera är mer eller mindre ett krav. Om det placeras ”fel” sopor i sopkärlen vid fastigheten kan det bli en extra avgift. Lekeberg har ett växande bostadsområde i Hidinge/Lanna men de styrande blundar för att inflyttning kräver service av olika slag, en fungerande sopstation är en del.