Kerstins Hemsida

Jag ställde en fråga på kommunfullmäktige den 27 mars 2008 om väg 524. Ska gatan förbi Lekebergsskolan stängas av och trafiken ledas om och den nya sträckningen byggas om och byggs ut och vad kommer det att kosta. Svaret på KF var att arbetet skulle påbörjas 1 april och att det skulle kosta 2,5 miljoner och att Vägverket och komunen skulle dela på kostnaden. 

Den 28 april svarade Vägverket följande på min insändare på åsiktssidan den 23 april.

Vägverket stänger inte väg.

Kyrkvägen är idag en allmän väg med vägnummer 524 och med staten som ansvarig väghållare. År 2003 antog Lekebergs kommunen detaljplan för Lekebergsskolan där det inte lämnats utrymme för den befintliga vägen. Området ska användas till handel, kontor och skola. Vi från Vägverket tycker att trafiken bör flyttas från skolområdet. Vid diskussioner med kommunen har det framkommit en möjlighet att öppna vägen förbi återvinningsanläggningen. Kommunen är väghållare för den vägen. Trafiken flyttas för att avlasta Kyrkvägen på delen förbi skolan från trafik och på sikt ta denna del av vägen ur allmänt underhåll. Kommunen har som alla andra möjlighet att söka statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, i detta fall för ombyggnad av en förbifartsväg. Någon annan typ av finansiering från Vägverkets sida är inte aktuellt. Vägverket har inte för avsikt att stänga någon väg, däremot att ta upp diskussioner om ett förändrat väghållaransvar.

Så skrev Vägverket Region Mälardalen

Jag tycker att det var två skilda svar på min fråga. Vad är det som gäller? Vem ska göra vad och vem ska betala? Inte vägverket i alla fall som det verkar. Då är det skattebetalarna som får betala notan och hoppas på statliga bidrag om jag har förstått Vägverket rätt.

Arbetet med vägen har inte fysiskt påbörjats än. I dag är det den 30 april.