Kerstins Hemsida

 

 

Jag fick in en artikel på åsiktssidan i lokaltidningen den 5 april -08. Jag kommer att skriva den här på sidan i sin helhet.

Låg svarsfrekvens på enkäten

Som besökare vid kommunfullmäktiges möte i mars blev jag mycket fundersam. Ärende fyra var en revisionsrapport. En enkät hade varit utskickad till politiker i nämnder och styrelser samt utvalda tjänstemän i respektive nämnd/styrelse för att kunna genomföra granskning av styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna. Det var en otroligt låg svarsfrekvens på enkäten. Från kommunstyrelsen till exempel hade fyra av elva svarat.

Revisorerna hade en ganska skarp skrivning om detta. De skriver bland annat " att enligt kommunallagen 9:12 är nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet".

"Om styrelsen och nämndernas ledamöter ej lämnar de upplysningar vi begär försvårar det vårt uppdrag att göra en rättvisande bedömning av ansvarsfrågan".

Revisorernas sammanfattning om kommunstyrelsen börjar: "Vi anser det alarmerande att endast fyra av kommunstyrelsens ordinarie  elva ledamöter besvarat enkäten. Förhållandet att mindre än hälften av de ordinarie ledamöterna avstår från att svara på revisorernas enkät tyder enligt vår bedömning på stora behov av att diskutera kommunstyrelsen roll, uppdrag och arbetssätt".

Svaren från politiker och tjänstemän skilde sig mycket åt i olika frågor. Då förväntas det väl ändå att en förklaring ges i fullmäktige annars kan det tyckas att valda politiker nonchalerar sitt uppdrag. Ingen politiker gick upp i talarstolen för att förklara det inträffade.

Kerstin Leijonborg

Min kommentar:

Hur ska politikerna i fortsättningen kunna förvänta sig svar på enkäter som skickas till kommuninnevånarna och personal i olika frågor när de själva inte förstår vikten av att svarsfrekvensen ska vara hög för att vara ett bra underlag för fortsatt arbete. Om frågorna var svåra att svara på brukar det finnas utrymme för egna anteckningar och kommentarer. Nu har politikerna lagt ribban.

Det finns enkäter som skickas till personal och där har svarsfrekvens varit omkring 75% vilket varit godtagbart. Men man vet inte om dessa 25% som inte svarat är missnöjda eller belåtna. Det är likadant där varför ska man låta bli att svara? Från skolan brukar det gå ut en enkät om hur elever och föräldrar upplever skolan/förskolan. Det är jätteviktigt att få in många svar för att kunna förbättra och utveckla. Det tycker alla politiker också när det gäller dessa enkäter men varför ignorera revisorernas enkät, den är också till för att förbättra och utveckla.