Kerstins Hemsida


Skolskjutsverksamheten ligger under Kultur- och Bildningsnämndens, KUB, ansvar.

Ytterst är det orförande i nämnden som har ansvaret.
Lekeberg är en landsbygdskommun, där hälften av de c:a 1000 barn och ungdomar
som går i skolan har rätt till skolskjuts, enligt reglementet. Det betyder att berörda
elever ska få skjuts i anslutning till hemmet till skolan, där den bedrivs, och tillbaka
hem igen.
Tidigare år har det fungerat utan större komplikationer.
Från och med höstterminen 2017 har administration och skolskjutsupphandling överlämnats
till Region Örebro län, Länstrafiken. Avtal skrevs 2016 och start skulle vara hösten 2017.
När skolan startade för höstterminen 2017 var förutsättningarna för eleverna något helt annat
än vad som gällt tidigare år. Resorna blev betydlig längre, tidigare på morgonen och senare på kvällen, bussar kom inte i tid eller inte alls. Alla hade inte hemresan ordnad, det fanns inte
bussturer inlagda. Flera var hänvisade till Länstrafikens hållplatser som i flera fall lågt långt från hemmet.
Brev till målsmännen om busstider som skulle ha varit dem tillhanda senast 30 juni kom inte i tid.  Många hade inte ens fått dem när skolan startade 17 augusti. Många elever har fortfarande inte
fått sina resor lösta. Föräldrar, mor- och farföräldrar och grannar hjälps åt att skjutsa till och
från skolan. Det ökar trafiken vid skolorna och är ett stort trygg- och säkerhetsproblem
Vårdnadshavare har skickat överklaganden både till Lekebergs kommun och till Länstrafiken.
Nu har KUB beslutat att alla som är berättigade till skolskjuts ska få det men det kommer att
belasta KUB:s budget.
Ramar som nämnder och styrelse tilldelats av Kommunfullmäktige, KF, ska hållas. Denna mer-
kostnad som skolskjutsar kommer att medföra ligger på lägst på 3,4 miljoner kronor enligt förvaltningen.  Det kan bara tolkas som att KUB har ett sparbeting på minst 3,4 miljoner kronor. Sparbetinget kommer troligen att drabba främst icke lagstyrd verksamhet t. ex fritidsgårdar m. m.m.
Det kommer att bli ett oöverstigligt arbete för personalen att ta fram sparförslag till nämnden under de månader som återstår av 2017.
I praktiken innebär det att det inte går att komma i balans till årets slut, tre månader återstår. Nämnder får/behöver inte ta med sig över/underskott till nästkommande år. Räknar Kultur- och bildningsnämnden kallt med att kommunen som helhet prognostiserar ett överskott på miljonbelopp och på grund av det klarar sig ur situationen på ett lättvindigt sätt? Det blir inte KUB som står för notan utan kommunen som helhet. Slutsumman är inte satt än på vad överskridandet kan bli. 3,4 miljoner är absolut det lägsta beloppet. Hur mycket det slutar på ser vi först när året har gått. Nästa års budget kommer även den att påverkas av det som sker i år.

Framtidspartiet i Lekeberg